0
0,00 

Žiadne produkty v košíku.

Obchodné podmienky

Všeobecne záväzné obchodné podmienky pre bežného spotrebiteľa spoločnosti Gentlejam.

ZÁKLADNÉ KONTAKTY

+421 915 525 334, info@gentlejam.skwww.gentlejam.sk

REGISTRAČNÉ ÚDAJE

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 62636/L

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Gentlejam s.r.o.
Horný Val 12/25, 01001 Žilina
IČO: 47 850 272, DIČ: 2024124564, IčDPH: SK2024124564

BANKOVÉ SPOJENIE

Všeobecná úverová banka, a.s.
SK76 0200 0000 0033 2558 6058

PREVÁDZKA

Gentlejam s.r.o.
Horný Val 12/25, 01001 Žilina

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

Spotrebiteľ má možnosť riešiť spor s predávajúcim prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013).:

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/odr

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky”) pre dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupujúci kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany zároveň záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe – nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených vo formulári „objednávka”. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár uvedený na webovej stránke predávajúceho, ktorý formulár obsahuje najmä informácie o objednanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru, informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu stlačením tlačidla „Objednať”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Odoslaním objednávky uzatvárajú obe strany kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníku a ustanoveniami Obchodného zákonníku v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje všetky obchodné podmienky uvedené v týchto obchodných podmienkach a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania objednávky, rovnako, že i v deň odoslania objednávky akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedeného v cenníku na webových stránkach predávajúceho vrátane prípadných dopravných nákladov.

Predávajúci je vždy oprávnený v súvislosti s charakterom objednávky, a to množstvom tovaru, výškou ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosť a podobne, žiadať kupujúceho o písomnú autorizáciu objednávky. Ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne vykonať, objednávka sa považuje za neplatnú.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za chyby sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Chyby potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné. Pri objednávke, môže vzniknúť +/- 5% rozdielu, medzi objednaným a dodaným objemom. Pričom túto odchýlku nie je možné považovať za chybu.

Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale,. Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním. Reklamovaný tovar je nutné predložiť či zaslať naspäť na adresu dodávateľa pre posúdenie závadnosti.

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa uplatnenia. Po tejto lehote má zákazník automaticky právo na nové balenie do ceny reklamovaného tovaru alebo na vrátenie peňazí. Pri novom balení beží nová doba trvanlivosti.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 3104

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete aby boli vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.gentlejam.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods.3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.gentlejam.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže  neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 3104

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete aby boli vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.gentlejam.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods.3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.gentlejam.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže  neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

DOPRAVNÉ PODMIENKY

Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci (poštou, kuriérom, dopravcom) vo svojej objednávke na základe zverejneného cenníka na stránke www.gentlejam.sk , ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak, a to na adresu oznámenú kupujúcim v jeho objednávke. Dohoda o inom spôsobe doručenia musí byť obojstranná a predávajúci ju musí potvrdiť emailom.

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Fotografie tovaru sú ilustračné a môže dôjsť k zmene obalu výrobku pri inovácii dizajnu obalu výrobcom.

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho po zaplatení splniť a tovar vyexpedovať v lehote do 5 pracovných dní.

Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri prebratí tovaru je povinný si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. Bezdôvodné odmietnutie kupujúceho prevziať tovar sa považuje za jeho riadne a včasné doručenie. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, dodaný tovar spĺňa všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ.

Ak z dôvodu existencie prekážky na strane kupujúceho bude nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Osobný odber tovaru priamo na adrese predávajúceho (Horný val 12/25, Žilina, 010 01 je možný iba po predchádzajúcom dohovore.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť – ak je predmetom odstúpenia od zmluvy len časť tovaru v lehote do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim alebo poštovým peňažným poukazom.

KÚPNA CENA

Uvedené ceny sú platné v okamihu objednania.

Ceny tovaru sú uvedené s DPH a bez dopravy. Tá je pripočítaná v závere objednávky podľa vybraného spôsobu dopravy.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA TOVARU

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci (pred odoslaním objednávky) zaškrtnutím políčka, že súhlasil s obchodnými podmienkami súhlasí s tým, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

ORGÁNY DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89;
011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130, 041/7632 139
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, Jedľová 44, 010 04 Žilina, tel.č.: 041/7631235
Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Žiline, V.Spanyola 27, 011 71 Žilina, tel.č.: 041/7233843